Program rozwoju obywatelskiego GaSzo

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju Fundacji GaSzo

Centrum powstanie do 2024 r. Pierwsze działania już mają miejsce – jeszcze w 2022 roku postawiliśmy płot, zasadziliśmy rośliny i zasiliłyśmy nasze pasieki. W 2023 uzbroimy działkę w media i przygotujemy ją do przyjmowania pierwszych uczestników naszych tematycznych warsztatów z permakultury, rozwoju osobistego.

Główne działania w projekcie

Stworzenie Zielonego Centrum Edukacji “Dolina Jesionki”

Centrum zbudujemy w Palowicach, w pięknym obszarze krajobrazowym Rud Wielkich oraz Pojezierza Palowickiego – terenów bogatych w bioróżnorodność. W czasie trwania projektu przystosujemy działkę do realizacji projektu – prace będą obejmowały:

 • wykonanie ogrodzenia,
 • stworzenie sadu społecznego
 • utworzenie pasieki ekologicznej
 • zbudowanie biur i przestrzeni edukacyjnej

Posiadanie własnej przestrzeni w ujęciu długoterminowym pozwoli na zmniejszenie kosztów i pozytywnie wpłynie na zwiększenie liczby realizowanych działań.

W ramach permakultury chcemy stworzyć ogród, który będzie jak najbardziej zbliżony do naturalnego ekosystemu.

Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju organizacji

W ramach działania planujemy zaktualizować strategię rozwoju GaSzo do 2024 r. Zostanie przeprowadzona ponownie analiza SWOT oraz analiza problemów i potrzeb, które nakreślą kierunki rozwoju, prowadzące do uzyskania większej stabilności finansowej fundacji GaSzo.

Działanie wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój organizacji po zakończeniu realizacji zadania. Pozwoli na zachowanie płynności finansowej i utrzymanie stanowisk pracy oraz stałej oferty edukacyjnej.

Podniesienie kwalifikacji kadry fundacji poprzez szkolenia specjalistyczne

Udział zespołu w szkoleniach specjalistycznych: z zarządzania projektami, (np. Agile, PRINCE, scrum), permakultury, hodowli pszczół.

Korzyści:

 • usprawnienie procesu zarządzania projektami
 • profesjonalizacja w zakresie edukacji z permakultury w Zielonym Centrum Edukacji
 • zadbanie o pasiekę oraz pszczoły w Zielonym Centrum Edukacji.

Prowadzenie Zielonego Centrum Edukacji “Dolina Jesionki”

Prowadzenie Zielonego Centrum Edukacji “Dolina Jesionki”, będzie polegało na:

 • organizacji spotkań informacyjnych z lokalną społecznością
 • działaniach promocyjnych w celu popularyzacji miejsca i działań fundacji
 • opracowaniu i przeprowadzeniu warsztatów w ramach działalności nieodpłatnej fundacji związanych z tematyką gospodarki pasiecznej, permakultury, uprawy starych odmian drzew owocowych, upraw roślin w skrzyniach z zachowaniem zasad permakultury

Planowane działania:

Działania w ramach Akademii Aktywnego Obywatela:

 • Warsztaty kompetencyjne
 • Warsztaty aktywności obywatelskiej
 • Warsztaty budowania komunikacji i współpracy między ciałami doradczymi a JST – powstanie min. 1 obywatelskiego ciała doradczego
 • Doradztwo indywidualne

Działania w ramach Synergii Społecznej

 • Inicjatywy partycypacyjne
 • Organizacja 3 warsztatów w formie world cafe
 • Budowanie partnerstw międzysektorowych
 • Seminarium podsumowujące projekt
 • Raport z przeprowadzonych badań

Rezultaty projektu

© 2022 GaSzo