naRADźmy się! - MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego

Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania min 60 obywateli (w tym 15 organizacji pozarządowych) poprzez zwiększenie ich wiedzy w zakresie partycypacji organizacji pozarządowych i obywatelskich ciał doradczych w realizację polityk publicznych w powiecie mikołowskim w okresie trwania projektu. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie wiedzy wśród pracowników i decydentów z 6 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz ciałami doradczymi takimi jak Rady Seniorów, Młodzieżowe Rady Miejskie czy Rady Działalności Pożytku Publicznego. Projekt będzie realizowany w formie eksperymentu społecznego, którego celem jest zbadanie
prawdziwości hipotezy: Mocni i przygotowani merytorycznie społecznicy (zrzeszeni w organizacjach pozarządowych i ciałach doradczych) są bardziej zaangażowani w realizację lokalnych polityk publicznych, a samorządy mające wiedzę na temat dobrych praktyk współpracy z NGO lepiej wykorzystują lokalny kapitał społeczny współpracując z NGO i stwarzając możliwość powstawania ciał doradczych.

Grupy docelowe projektu

Grupa 1.

MINIMUM 30 OSÓB, z min. 15 NGO działających na terenie powiatu mikołowskiego województwa śląskiego. W grupie tej znajdą się członkowie zarządów, członkowie organizacji ich pracownicy, członkowie obecnych ciał doradczych i potencjalni kandydaci do lokalnych ciał dialogu obywatelskiego.

Grupa 2.

Pracownicy samorządowi, w tym osoby odpowiedzialne za współpracę z NGO, za dotacje, konsultacje społeczne, opiekę nad ciałami doradczymi. Wsparciem objętych zostanie min. 6 pracowników reprezentujących gminy i starostwa powiatowego samorządów objętych projektem.

Grupa 3.

Mieszkańcy, aktywni członkowie społeczności lokalnej, radni, uczestnicy UTW, przedstawiciele grup nieformalnych, rad osiedlowych, rad sołeckich, osoby zainteresowane włączeniem w działania społeczne i obywatelskie, młodzież, potencjalne osoby, które mogą wejść w skład obywatelskich ciał doradczych. Szacuje się, że projekcie objętych zostanie działaniami MINIMUM 30 osób.

Grupa 4.

Ponadto planuje się objęcie wsparciem ok 50 os. – pośredni odbiorcy wsparcia tj. uczestnicy Word Cafe oraz inicjatyw społecznych realizowanych przez przeszkolonych uczestników bezpośrednich projektu

Planowane działania:

Działania w ramach Akademii Aktywnego Obywatela:

  • Warsztaty kompetencyjne
  • Warsztaty aktywności obywatelskiej
  • Warsztaty budowania komunikacji i współpracy między ciałami doradczymi a JST – powstanie min. 1 obywatelskiego ciała doradczego
  • Doradztwo indywidualne

Działania w ramach Synergii Społecznej

  • Inicjatywy partycypacyjne
  • Organizacja 3 warsztatów w formie world cafe
  • Budowanie partnerstw międzysektorowych
  • Seminarium podsumowujące projekt
  • Raport z przeprowadzonych badań

© 2022 GaSzo