You are currently viewing Pierwszy rok realizacji projektu „naRADźmy się!…” za nami!

Pierwszy rok realizacji projektu „naRADźmy się!…” za nami!

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań w ramach projektu „naRADźmy się! –
MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego”, realizowanego przez
Fundację GaSzo, finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach NOWEFIO.

W 2022 roku w ramach projektu zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach . Akademii Aktywnego
Obywatela oraz Synergii Społecznej, na który składały się:

 1. Cykl warsztatów kompetencyjnych z zakresu: kompetencji interpersonalnych i efektywnej
  komunikacji, współpracy międzypokoleniowej, komunikacji w mediach, wystąpień
  publicznych oraz – szkolenia realizowanego w formie wyjazdowej- zarządzania zasobami
  zespołu, kompetencji liderskich i motywowania w działaniu. Łącznie w ramach Akademii
  odbyło się 14 warsztatów stacjonarnych oraz jedno szkolenie wyjazdowe.
 2. Cykl warsztatów aktywności obywatelskiej z zakresu: wykorzystania potencjału
  społeczności lokalnej oraz synergii w strukturach społecznych, prawnych i praktycznych
  aspektów działalności ciał doradczych, Design Thinking oraz tworzenia obywatelskich ciał
  doradczych. Łącznie w ramach Akademii odbyło się 17 spotkań warsztatowych dotyczących
  aktywności obywatelskiej.
 3. Doradztwo indywidualne dla uczestników projektu w wymiarze 155 godzin dla
  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
 4. Szkolenie wyjazdowe na temat budowania partnerstw, w którym udział wzięli
  przedstawiciele zarówno samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, ciał
  doradczych, podczas którego poznawali m. in. narzędzia budujące partnerstwa zgodne z
  Modelem Partnerstwa Lokalnego.
 5. Doradztwo indywidualne w wymiarze 30 godzin dla przedstawicieli samorządu w obszarze
  partycypacji między innymi w zakresie – budowania partnerstwa z samorządem, klauzul
  społecznych, tworzenia ciał doradczych, organizacji innowacyjnych konsultacji społecznych.

Zgodnie z założeniem, iż praktyka jest najlepszą formą uczenia się, uczestnicy i uczestniczki
projektu wzięli udział w cyklu warsztatów z zakresu projektowania inicjatyw partycypacyjnych,
podczas których w grupach kilkuosobowych wypracowywali założenia autorskich inicjatyw na rzecz
swojej społeczności lokalnej, w ramach których realizowali działania zwiększające zaangażowanie
mieszkańców w życie publiczne. W 2022 roku do realizacji wybrano 4 najlepsze pomysły:

 1. Inicjatywa „Integracja pokoleń – pogłębianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży
  szkolnej w gminie Wyry jako forma edukacji kulturalnej” – jej głównym celem było
  podniesienie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat poprzez
  zapoznanie ich z ideą amatorskiego ruchu chóralnego, przeprowadzenie warsztatów
  muzyczno-ruchowych oraz przygotowanie wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami
  warsztatów a na koniec koncertu na Święto Niepodległości. Warsztaty oraz koncert odbyły
  się w szkole w Wyrach oraz Gostyni. Warsztaty były prowadzone przez doświadczone
  trenerki, w tym dyrygentkę chóru.
 2. Inicjatywa „Zapomniane zwyczaje „Wyszkubki” – głównym celem inicjatywy było
  kultywowanie kultury i tradycji śląskiej tj. przypomnienie zapomnianego zwyczaju skubania
  pierza, w których brały udział gospodynie wiejskie przygotowującą wyprawkę ślubną dla
  swoich córek. Wraz z zespołem „Jaśkowiczanie” zostało przygotowane widowisko związane
  ze skubaniem pierza. Przy „Wyszkubkach” odbył się występ Chóru „Dzwon” działającym
  przy MOK Orzesze. Na wydarzenie zostali zaproszeni seniorzy kół emeryckich Orzesza,
  seniorzy z Klubu Seniora+ z Wyr oraz władze powiatu mikołowskiego i miasta Orzesza.
  Seniorzy i seniorki przygotowały/li salę oraz scenę. W dniu imprezy goście mogli częstować
  się przygotowanymi przez Panie półmiskami z wędlinami, ciastami oraz został
  przygotowany tzw. szwedzki stół.
 3. Inicjatywa „Jak zrozumieć siebie – warsztaty psychologiczne dla nastolatków i ich rodziców”
  – głównym celem inicjatywy było zwiększenie świadomości na temat radzenia sobie ze
  stresem, problemami nastolatków i poprawy komunikacji dzieci z rodzicami. W ramach
  inicjatywy przeprowadzono 3 spotkania z doświadczoną w zakresie tematyki nastolatków
  psycholożką. Pierwsze warsztaty skierowane do młodzieży skupiały się na tematyce
  radzenia sobie ze stresem oraz przemianach, które przechodzą wchodząc w okres
  dojrzewania. Podczas drugiego spotkania rodzice i opiekunowie nastolatków wspólnie z
  psycholożką pracowali nad poprawą komunikacji ze swoimi pociechami oraz wymieniali się
  swoimi doświadczenia rodzicielskimi. Trzecie a zarazem ostatnie spotkanie było
  podsumowaniem doświadczeń z warsztatów, podczas których uczestnicy rozmawiali
  również na temat osób z wysoką wrażliwością.
 4. Inicjatywa „Energetyczne fascynacje” – głównym celem inicjatywy była integracja
  międzypokoleniowa mieszkańców powiatu mikołowskiego poprzez udział uczestników
  podczas trwania projektu w miejscu innym niż wszystkie – znaczącym poprzez swoją
  autentyczność. Wydarzenie rozpoczęło się od prelekcji lidera grupy na temat projektu.
  Dzięki wydarzeniu możliwe było:
  – poszerzenie wiedzy na temat przeszłości dziedzictwa i dnia codziennego,
  – ożywienie popandemiczne stosunków międzyludzkich oraz przeciwdziałania wykluczeniu
  społecznemu seniorów, osób z niepełnosprawnościami,
  – poznawanie innych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez poznawanie industrialnej
  przeszłości naszego regionu,
  – poszerzanie horyzontów z dziedziny postindustrialnej oraz realizacja zamiłowań i hobby.
  Wydarzenie polegało na przybliżeniu historii naszego regionu poprzez zwiedzanie i udział w
  pokazach.

Zwieńczeniem działań projektowych prowadzonych w 2022 roku była zorganizowana w dniu 5
grudnia 2022 roku kawiarenka obywatelska – warsztaty prowadzone w formule World Cafe,
w których udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz
mieszkańców. W ramach Wolrd Cafe uczestnicy wraz z moderatorami pracowali w trzech stolikach
tematycznych, obejmujących tematy:

 1. Partycypacja – co to jest? Po co to robić? Jak to robić?
 2. Aktywizacja społeczna seniorów
 3. Zawiązałem partnerstwo- jak zachować w nim dobrą współpracę?

Podczas intensywnej pracy uczestnicy i uczestniczki dzielili się swoimi przemyśleniami, wiedzą i
doświadczeniem. Wśród najważniejszych wniosków, które zostały przedstawione podczas
podsumowania można wymienić:

 1. Zaangażowanie i partycypację mieszkańców należy wspierać i rozwijać – rozwój
  partycypacji w lokalnej społeczności jest długim procesem, w których warto zainwestować
  czas i energię;
 2. Wielu seniorów reprezentuje tzw. pokolenie kanapkowe- pokolenie osób, które z różnych
  względów muszą opiekować się zarówno starzejącymi się rodzicami czy też chorym
  współmałżonkiem, jak i wnukami, dlatego też by zapewnić im przestrzeń do aktywności
  społecznej i do zadbania o swój dobrostan psychiczny należy organizować im opiekę
  wytchnieniową;
 3. Otwarta, merytoryczna i empatyczna komunikacja jest kluczem do dobrej współpracy.

W 2022 roku w projekcie udział wzięło:
1) 30 osób – przedstawicieli 17 organizacji pozarządowych lub ciał doradczych
2) 3 przedstawicieli samorządu terytorialnego
3) 36 osób – mieszkańców, aktywnych członków społeczności lokalnej, radnych,
przedstawicieli grup nieformalnych oraz osób zainteresowanych włączenie się w działania
społeczne i obywatelskie.
4) 270 osób, które wzięły udział w projekcie jako pośredni odbiorcy wsparcia – uczestników
World Cafe oraz inicjatyw społecznych realizowanych w ramach projektu.