You are currently viewing Rekrutacja do nowego projektu

Rekrutacja do nowego projektu

Zapraszamy do udziału w  wyjątkowej inicjatywie – projekcie pt. „naRADźmy się! – MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy powiatu mikołowskiego”, który realizowany jest w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 października 2024 roku.

Projekt łączy dwa główne cele:

 1. zwiększenie zaangażowania grupy 60 obywateli, w tym 15 organizacji pozarządowych, poprzez zwiększenie ich wiedzy w zakresie partycypacji organizacji pozarządowych i obywatelskich ciał doradczych w realizację polityk publicznych w powiecie mikołowskim;
 2. zwiększenie wiedzy wśród pracowników i decydentów z 6 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ciałami doradczymi takimi jak: Rady Seniorów, Młodzieżowe Rady Miejskie czy Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Projekt obejmie wsparciem:

 1. Minimum 30 osób rekrutujących się z 15 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu mikołowskiego. W grupie tej znajdą się członkowie zarządów, członkowie organizacji ich pracownicy, członkowie obecnych ciał doradczych i potencjalni kandydaci do lokalnych ciał dialogu obywatelskiego;
 2. Minimum 6 pracowników samorządowych reprezentujących gminy i starostwo powiatowe z obszaru powiatu mikołowskiego, w tym osoby odpowiedzialne za współpracę z NGO, dotacje, konsultacje społeczne, opiekę nad ciałami doradczymi;
 3. Minimum 30 osób rekrutujących się z grupy mieszkańców, aktywnych członków społeczności lokalnej, radnych, uczestników UTW, przedstawicieli grup nieformalnych, rad osiedlowych, rad sołeckich, osoby zainteresowane włączeniem w działania społeczne i obywatelskie, młodzież, potencjalne osoby, które mogą wejść w skład obywatelskich ciał doradczych;
 4. Grupę około 50 osób – pośrednich odbiorców wsparcia – uczestników World Cafe oraz inicjatyw społecznych realizowanych przez bezpośrednich uczestników projektu.

Projekt obejmować będzie dwa główne zadania:

I. Realizację Akademii Aktywnego Obywatela, w ramach której uczestnicy będą mieli możliwość wziąć udział w:

 1. warsztatach rozwoju kompetencji niezbędnych w aktywności społecznej;
 2. warsztatach aktywności obywatelskiej;
 3. warsztatach z zakresu budowania komunikacji i współpracy między ciałami doradczymi a samorządem;
 4. doradztwie indywidualnym z zakresu budowania współpracy.

II. Realizację Synergii Społecznej, w ramach której uczestnicy będą mieć możliwość:

 1. zwiększenia wiedzy na temat projektowania inicjatyw partycypacyjnych w swojej społeczności;
 2. zdobycia praktycznego doświadczenia w realizacji inicjatyw partycypacyjnych – najlepsze pomysły wypracowane podczas warsztatów zdobędą dofinansowanie na ich realizację w kwocie do 2 000,00 zł;
 3. wzięcia udziału w kawiarenkach obywatelskich prowadzonych w formule World Cafe oraz w seminarium podsumowującym działania zrealizowane w ramach projektu oraz osiągnięte efekty, na którym przedstawione zostaną wyniki naszego eksperymentu społecznego.

Powyższe działania skutkować będą powstaniem na terenie powiatu mikołowskiego minimum jednego obywatelskiego ciała doradczego. 


Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.   

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym adresem:

https://forms.gle/hd6synuSFp22M7HC8

Zapraszamy do udziału!